Producten

Sinds 1997 werken wij aan de vormgeving van een kwaliteitsvolle buitenruimte in stedelijke & landelijke gebieden door heel Nederland. Door overheden, bedrijfsleven & particulieren worden wij gevraagd voor een breed scala aan projecten op verschillende schaalniveaus. Het team van Bureau Maris beschikt over de kennis & ervaring op het gebied van de tuin- & landschapsarchitectuur, stedenbouw, civiele- en cultuurtechniek, natuurbouw en verkeerskunde. Onder een dak zijn onze vakmensen multidisciplinair inzetbaar, zodat wij de opdrachtgever op een constructieve manier kunnen bijstaan tijdens (her)ontwikkelingsopgaven in de buitenruimte. Waar nodig completeren samenwerkingsverbanden ons advies. Hiervoor verzorgen wij de inrichtingsvisies, ontwerptekeningen, werkvoorbereiding en toezicht.

Als vormgevend bureau opereren wij als initiatiefnemer of probleemoplosser en geven wij sturing aan het project. In een steeds veranderende wereld biedt het proactief werken aan ruimtelijke plannen de oplossing om ruimtelijke vraagstukken op te lossen. Dit bereiken we mede door verbanden te leggen tussen de diverse vakdisciplines die aan ruimtelijk Nederland werken. Hierbij benutten we de kansen en mogelijkheden die er zijn binnen subsidie-regelingen als de ruimte voor ruimte regeling, de brim-regeling en de natuurschoonwet. Met onze projectleiders en creatieve mensen ondersteunen wij onze opdrachtgevers met vraagstukken over bijv.  leegstand, wensen voor zelfbouw en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Ook de veranderende woningmarkt en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbouw vragen om creatieve oplossingen en sturingskracht. Hierin zijn wij dagelijks actief om deze meerwaarde voor onze opdrachtgevers te leveren.

De producten van Bureau Maris staan daarbij in dienst van nut en gebruik, “vorm volgt functie”, zonder daarbij de emotionele en esthetische kwaliteiten te verloochenen. Hierin zijn ordening, gebruik en beheer sterk met elkaar verweven. De maakbaarheid en de wijze waarop onze plannen gerealiseerd kunnen worden staan bij ons hoog in het vaandel. Het optimum tussen een hoogwaardig ontwerp en de uitvoerbaarheid wordt samen met de ontwerpers en werkvoorbereiders in het bureau integraal opgelost. Als vormcoördinator of directievoerder kunnen wij dit beoogde resultaat ook daadwerkelijk tot werkelijkheid brengen.

Wij werken graag samen met u aan de volgende producten:

Analyse & Visie

Onze tuin- & landschapsarchitecten / -ontwerpers binnen het bureau vertalen de initiatieven zo goed mogelijk tot een visie voor het plangebied. Wij analyseren de ontwerpopgave én de situatie tot in detail. Door de relaties tussen structuren, elementen en patronen op verschillende schaalniveaus te ontrafelen, ontstaat begrip voor de aanwezige kwaliteiten in het plangebied. Deze kunnen ingezet worden bij de verdere planvorming. Kennis van de plek is daarom van belang om een gewogen ruimtelijke invulling te kunnen ontwerpen.

Als bureau Maris zijn we als ontwerpers nauw betrokken bij zowel grootschalige als kleinschalige ruimtelijke projecten. De ontwerpopgaven worden door onze tuin- & landschapsarchitecten, ontwerpers, technici en projectleiders met specifieke kennisvelden gezamenlijk aangepakt. De ontwerpopgave wordt in atelierverband opgepakt om een maximaal resultaat te kunnen genereren.

Tijdens het ontwerpproces van analyse en visievorming wordt het ontstaan, het ontwikkelingsproces en de karakteristiek van de plek onderzocht. Het analyseren van de (visueel) ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van een passende scherpe ontwerpvisie heeft zijn invloed op verschillende lagen van het landschap. In de ontwerpvisie wordt daarom aandacht besteed aan het proces hoe het plangebied zich in de loop der tijd zal kunnen transformeren in relatie tot haar ruimtelijke context en verschijningsvorm.

Het eindproduct wordt in de vorm van een beeldende rapportage of planpresentatie toegelicht. De analyse en visie vormen de basis voor de verdere ontwerpuitwerking.

Ontwerp & Presentatie

Wij vertalen tijdens het ontwerpproces de wensen en ideëen van de opdrachtgever zo goed mogelijk naar een aansprekende ruimtelijke inrichting voor het plangebied. In hoofdopzet wordt gewerkt via drie ontwerpfases; Schets Ontwerp (SO), Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO). Per ontwerpfase wordt het plan verder uitgewerkt en groeit de nauwkeurigheid. Het doel is om aan het eind van de DO-fase overeenstemming te hebben over de exacte vorm en inhoud van het ontwerp.

Ons ontwerpteam beschikt over vaardigheden en middelen om een landschapsplan en beeldkwaliteitsplan voor alle betrokkenen te kunnen verbeelden en te verduidelijken. Ter aanvulling op het inrichtingsplan worden details en doorsneden uitgewerkt om de ruimtelijke transformatie te kunnen beoordelen en toe te lichten. Ter illustratie geven referentiebeelden, bewerkte fotobeelden en 3d-beelden een goede indruk van het voorgestelde eindresultaat. Bij bepaalde projecten is een (werk-) maquette doeltreffender. Ook dit kunnen wij voor de opdrachtgever verzorgen.

Elke ontwerpfase wordt vastgelegd in een rapport of presentatie. Ter ondersteuning van het inrichtingsplan wordt een rapport opgesteld. Het is een meegroeiend document dat de rode draad vormt van het project. Alle betrokkenen van het project hebben hun inbreng en dragen bij aan de ontwikkeling van het eindresultaat. Daarnaast hebben wij ervaring met participatietrajecten. Ook bewoners kunnen dan actief betrokken worden in het ontwerpproces en kunnen onder begeleiding zelf schetsen tijdens speciale bijeenkomsten. Als ontwerpbureau spelen wij graag een actieve rol om alle afspraken en inbreng op een ontwerptechnisch verantwoorde manier vast te leggen en de ruimtelijke consequenties tegen elkaar af te wegen, toe te lichten en te verbeelden. Voor de opdrachtgever kunnen wij de ontwerpresultaten in een (powerpoint-) presentatie samenstellen en deze tijdens een informatieavond presenteren.

Werkvoorbereiding & Contractvorming

Door onze ontwerpers wordt met visie en gedrevenheid gewerkt aan inrichtingsplannen voor het stedelijk en landelijk gebied. Wij vinden het daarom belangrijk dat deze plannen tot volle glorie worden gebracht en dat de essentie van een ontwerp niet verloren gaat. Binnen ons bureau hebben wij een team van technisch specialisten die de engineering van een definitief ontwerp naar een bestek met technische tekeningen kan maken voor bijv. het bouw- en woonrijpmaken van woningbouwprojecten. Daarnaast kunnen wij ook adviseren ten aanzien van het beheer van de buitenruimte en leveren we verkeersadviezen.

Wij werken standaard met de RAW-systematiek, maar ook D&C-contracten of beknopte werkomschrijvingen worden binnen ons bureau opgesteld. Het vormt de technische vertaling van een inrichtingsplan op basis waarvan de aannemer het werk kan realiseren en een prijs kan maken. Naast de technische functie heeft het ook een juridische functie. Het vormt het contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer. Het is van groot belang, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, dat de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk zijn omschreven.

Aanbesteding

Het aanbestedingstraject kan in zijn geheel door ons bureau verzorgd worden. Wij hebben brede ervaring in het aanbesteden op Nationaal en Europees niveau.

Directievoering & Toezicht

Bureau Maris is een creatief ontwerpbureau. Tijdens de technische uitwerking of de uitvoering van het werk is het van belang dat de essentie van het ontwerp niet verloren gaat. Wanneer de opdrachtgever er voor kiest de technische uitwerking en/of directievoering zelf op zich te nemen, dan wel een derde partij hiervoor opdracht te geven, dan kunnen wij als vormcoördinator optreden. In deze functie kijken wij over de schouder van de opdrachtgever mee tijdens het vervaardigen van het bestek en tijdens de uitvoering. Wij nemen een adviserende rol in.

Begeleiding tijdens de uitvoering

Ons bureau kan de opdrachtgever op verschillende manieren adviseren tijdens de uitvoering van een project. Onze rol varieert van kritisch meekijken (vormcoördinatie, supervisie) tot directie UAV, inclusief dagelijks toezicht.

Tijdens de uitvoering van het werk verzorgen wij de directievoering en het dagelijks toezicht namens de opdrachtgever. Onze directievoerders en toezichthouders zijn technisch goed onderlegd en kunnen daarmee adequaat reageren op onvoorziene omstandigheden. Daarnaast nemen wij onze opdrachtgever de administratieve werkzaamheden uit handen.