De Danenberg Oosterhout Gld

In de gemeente Overbetuwe, ten noordwesten van Nijmegen ligt een landschappelijk fraai gebied dat wordt begrensd door de Waaldijk aan de zuidzijde, de A15 aan de noordzijde, de Griftdijk aan de oostkant en landgoed Loenen/strandpark Slijk-Ewijk in het westen. De kernen Oosterhout en Slijk-Ewijk maken onderdeel uit van dit gebied. Hier worden in de toekomst het ‘Park15’ en het landschap rondom De Danenberg in samenhang ontwikkeld.

Als uitwerking van de vastgestelde landschapsvisie De Danenberg en van het Integraal Schetsontwerp (ISO) is door Bureau Maris voor het gebied een verdere uitwerking verzorgd van een Voorlopig Ontwerp (VO). In het VO zijn de ontwerpuitgangspunten van de landschapsvisie vertaald naar een integraal landschappelijk en stedenbouwkundig kader voor De Danenberg op hoofdlijnen. Dit vormt de basis voor verdere detailuitwerking en het bestemmingsplan.

Ten behoeve van deze ontwikkeling is een landschapsvisie vastgesteld die uitgaat van een hoog ambitieniveau waarbij een hoogwaardig bedrijvenpark met een groene inpassing en afbakening uiteindelijk zorgt voor een hoogwaardig landschap. Reden voor het toenmalige ministerie van VROM om in het kader van het project Mooi Nederland een subsidie toe te kennen aan het Landschapspark De Danenberg.

Landschapspark De Danenberg vormt straks een robuuste landschappelijke afscherming naast het toekomstige Park 15. Het landschapspark vervult een rol als ‘groen prikkeldraad’ waarmee verdere verstedelijking wordt tegengegaan. In De Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur en landschappelijke verbindingen waarmee een duurzame landschappelijke impuls aan het gebied wordt gegeven. Toevoeging van waardevolle ‘rode elementen’ en open water zorgen voor financiering.